जासं,प्रतापगढ़:अयोध्याकेजगदगुरुरामानंदाचार्यवल्लभाचार्यस्वामीनेकहाकिभक्तिनौप्रकारकीहोतीहै।इसमेंआत्मनिवेदनअवस्थाकीभक्तिसबसेश्रेष्ठमानीगईहै।वहश्रीरामकथासत्संगसमितिअष्टभुजानगरद्वाराआयोजितरामकथामेंअंतिमबोलरहेथे।उन्होंनेकहाकितुलसीदासनेभगवानरामकेशबरीकेआश्रममेंउसकेभावविव्हलप्रेमकेसंदर्भमेंनवधाभक्तिकोनिरुपितकियाहै।भक्तिकाहमारेजीवनमेंसामयिकमहत्वहै।श्रवणंकीर्तनंविष्णो:स्मरणंपादसेवनम।अर्चनंवन्दनंदास्यंसख्यमात्मनिवेदनम।यानिभक्तिकेप्रकारपरगौरकरेंतोयहश्रवण,कीर्तन,स्मरण,पादसेवन,अर्चन,वंदन,दास्य,सख्यऔरआत्मनिवेदनअवस्थाहै।अपनेआपकोभगवानकेचरणोंमेंसदाकेलिएसमर्पितकरदेनाऔरअपनीकोईस्वतंत्रसत्तानरखनाहीभक्तिकीआत्मनिवदेनअवस्थाहै।यहीभक्तिकीसबसेउत्तमअवस्थामानीगईहै।रामकथाकेअंतिमदिनस्वामीजीद्वारासमितिकेपदाधिकारियोंकोअंगवस्त्रदेकरसम्मानदियागया।इसअवसरपरसुखदेवतिवारी,सदाशिवपांडेय,शिशिरखरे,रवींद्रकुमाररावत,पुश्पेंद्रमिश्र,जनमेजयसिंह,मृत्युंजयसिंह,किरणकुमारतिवारी,ब्रजेशप्रतापसिंह,राजीवतिवारी,राममनीपांडे,अनूपश्रीवास्तव,आलोकसिंह,शरदकेसरवानी,उमेशचंद्रद्विवेदी,संतोषमिश्र,नारायणसेवासंस्थानकेसहयोगी,रविशंकरदुबे,उत्कर्ष,सरोजपांडेय,अभयसिंह,राजेशमिश्रसहितअनेकभक्तरहे।अंतमेंभंडारेकाभीआयोजनकियागया।कोविडकेनियमोंकेपालनकोलेकरसमितिनेप्रसादकावितरणकरकेउसेअपनेघरलेजाकरसेवनकीव्यवस्थाबनाई।विपत्तिकालमेंभीमर्यादाकीसीखदेतीहैरामकथा

संसू,लालगंज:नगरकेअझारामेंचलरहीश्रीरामकथामेंरविवारकोश्रद्धालुओंनेकथाकारसपानकिया।बद्रीनाथधामसेपधारेकथाव्यासगोविदभाईमहराजनेकहाकिरामकथाकेश्रवणमात्रसेमानवजीवनमेंअलौकिकआतीहै।आचार्यजीनेकहाकिश्रीरामकीकथामनुष्यकोजीवनमेंसुखवविपत्तिकेक्षणमेंभीधैर्यतथामर्यादाकीसीखदियाकरतीहै।आयोजनसमितिकेअध्यक्षअभयद्विवेदीएवंआयोजकअजयमिश्रवअनूपप्रतापगढ़ीनेमहाप्रसादकावितरणकिया।इसमौकेपरनपंअध्यक्षअनीताद्विवेदी,प्रतिनिधिसंतोषद्विवेदी,ज्ञानप्रकाशशुक्ल,देवानंदमिश्र,कुलदीपतिवारी,आलोकमिश्र,नीरजद्विवेदी,अंजनीअमोघ,विद्याशंकरमिश्र,रोहितदुबे,आचार्यरामअवधेशमिश्र,विशालमूर्तिमिश्र,सर्वेशमिश्र,साकेतमिश्र,शिवमिश्र,चंद्रिकाप्रसादमिश्रआदिमौजूदरहे।