संवादसूत्र,फिरोजपुर:ब्लाकघल्लखुर्द-वनकेअधीनपड़तेसरकारीप्राइमरीस्कूलप्यारेआनामेंनएबनाऐकमरेऔरप्रीनर्सरीकेबच्चेकेलिएतैयारकियेगएकमरोंकाउद्घाटनकरनेकेलिएग्रामपंचायतऔरस्कूलसमितिकेसहयोगकेसाथस्कूलमेंसमारोहकरवायागया।जिलाशिक्षाअफसरहरिंदरसिंहनेकहाकिहमारेलिएखुशीऔरसम्मानवालीबातहैकिअध्यापिकाओंकीतरफसेअपनेस्तरपरस्कूलमेंएकबड़ाकमराऔरप्रीनर्सरीकेलिएअलगकमरातैयारकियागयाहैऔरस्कूलस्टाफकीतरफसेस्कूलकारुपसुधारनेकेकियेजारहेयत्नप्रशंसनीयहै।इसमौकेपरस्कूलप्रमुखरेखा,बीपीईओहरबंसलाल,सीएमटीहरीशकुमार,उपजिलाशिक्षाअफसरसुखविन्दरसिंह,डाक्टरसुनीलबहलसीनियरलैक्चरर,गुरदेवसिंहमुख्यअध्यापक,सरबजीतसिंह,सतपिन्दरसिंह,करनबीरसिंह,सरबजीतसिंहए.पी.सी,सन्दीप,दारासिंह,जसविन्दरसिंह,हरीशकुमार,गुरमीतसिंह,दविन्दरसिंहकमग्गर,रेखा,दीपिका,मनदीपकौर,गुरमीतकौ,सतविन्दरकौर,कश्मीरसिंह,महलसिंह,इन्द्रजीतसिंह,नवदीपकुमारसहितबड़ीसंख्यालोगउपस्थितथे।

ਪੰਜਾਬੀਵਿਚਖ਼ਬਰਾਂਪੜ੍ਹਨਲਈਇੱਥੇਕਲਿੱਕਕਰੋ!