बहजोई:प्रदेशकेआह्वानपरचलाएजारहेभाजपासंवादकार्यक्रमकेअंतर्गतभाजपाबहजोईदेहातमंडलकेअंतर्गतगांवबहजोईदेहातस्थितपो¨लगबूथोंतथासेंक्टरोंपरजनसंवादकार्यक्रमआयोजितकियागयातथासरकारकीउपलब्धियांगिनाई।जिसमेंवक्ताकेरूपमेंबोलतेहुएलेखराज¨सहराणाप्रदेशवकेंद्रसरकारकीविकासयोजनाओंकीजानकारीदीतथाकहाकिवर्ष2019मेंकेंद्रमेंपुन:एकबारप्रधानमंत्रीनरेंद्रमोदीकेनेतृत्वमेंभाजपाकीसरकारबनेगी।इसअवसरपरनत्थू¨सहराणा,योगराज,सेवारामप्रजापति,चंद्रमहेश,श्योराज,मदनलालखडंगवंशी,राजपाल,कल्लू,राजेंद्रश्रीमाली,लालाओमपाल,सुखवीर,बब्बूखां,मुरारीलाल,रामजीतोमर,मुकेशराघवआदिउपस्थितथे।(जासं)