नूरपुर,प्रदीपशर्मा।आखिरकारअसंभवकार्यकोवनमंत्रीराकेशपठानियावउनकीटीमनेसंभवकरकेइतिहासरचदियाहै।नूरपुरनगरपरिषदमेंपिछले50सेज्यादावर्षोंसेकांग्रेसकावर्चस्वरहाहैवभाजपाकोहमेशा2-3सीटोंपरहीसंतोषकरनापड़ाहै।लेकिनइसबारवनमंत्रीराकेशपठानियानेनगरपरिषदकाचुनावजीतनेकेलिएशुरुआतसेहीअपनीरणनीतितयकरलीथीवजातीय औरस्‍थानीयसमीकरणोंकोध्यानमेंरखतेहुएप्रत्याशीचुनावमैदानमेंउतारे।राकेशपठानियाकीमेहनतरंगलाईऔरभाजपानूरपुरनगरपरिषदकी6सीटेंजीतगईजबकिकांग्रेसकोमात्र3सीटोंपरसंतोषकरनापड़ा।

नूरपुरशहरमेंभाजपाको2723वकांग्रेसको2311वोटमिले।नूरपुरनगरपरिषदचुनावकेदौरानदोवार्डोंकेपरिणामचौंकानेवालेरहे।वार्ड2सेभाजपाकीरजनीमहाजननेजिलाकांग्रेसअध्यक्षअजयमहाजनकीचाचीवीनामहाजनको48मतोंकेअंतरसेपराजितकरइतिहासरचदिया।उक्तवार्डमेंपिछले50सालोंसेअजयमहाजनकेपरिवारकावर्चस्वरहाहै।वहींवार्ड9कापरिणामभीचौकानेवालारहा।इसवार्डमेंकांग्रेसकीनिवर्तमानअध्यक्षकृष्णामहाजनकोहारकासामनाकरनापड़ा।वार्ड9सेकांग्रेसकीकृष्णामहाजनवभाजपाकीशिवानीशर्माको269-269वोटमिले।वार्ड9कापरिणामपर्चीसेनिकालागया,जिसमेंभाजपाकीशिवानीशर्मानेजीतहासिलकी।

वार्डएकसेभाजपाकेकरनैलसिंहविजयीरहे।करनैलसिंहको195,कांग्रेसकेजगदीशको185,निर्दलीयमनोहरलालको145वमुलखराजको18वोटमिले।वार्ड2सेभाजपाकीरजनीमहाजनविजयीरहीं।रजनीमहाजनको375वकांग्रेसकीवीनामहाजनको327वोटमिले।वार्डतीनमेंभाजपाकेप्रवेशमेहराविजयीरहे।प्रवेशमेहराको341,कांग्रेसकेकुलभूषणको201,निर्दलीयशिवसिंहको110विनोदको29वोटमिले।

वार्ड4सेकांग्रेसकेगौरवमहाजनविजयीरहे।गौरवमहाजनको252वभाजपाकेविनोदमहाजनको154वोटमिले।वार्ड5सेभाजपाकीमीनाक्षीविजयीरही।मीनाक्षीको402वकांग्रेसकीप्रोमिलाको221वोटमिले।वार्ड6सेकांग्रेसकीसोनियाविजयीरही।सोनियाको337वभाजपाकीरंजनाको303वोटमिले।

वार्ड7सेकांग्रेसकेविनयविजयीरहे।विनयको318,भाजपाकेशिवराजको267,निर्दलीयमदनलालको124वसंजयको106वोटमिले।वार्ड8सेभाजपाकेअशोकशर्माशिब्बूविजयीरहे।अशोकशर्माशिब्बूको416वकांग्रेसकेडॉ.चंद्रेश्वरको201वोटमिले।वार्ड9भाजपाकीशिवानीशर्माविजयीरही।शिवानीशर्मावकांग्रेसकीकृष्णामहाजनको269-269वोटमिलेवपर्चीसेभाजपाकीशिवानीशर्माकोविजयीघोषितकियागया।

यहभीपढ़ें:जिलापरिषदवपंचायतसमितिचुनावकीमतपेटियोंकीसुरक्षाकोबनाएस्ट्रांगरूम,यहांहोगीमतगणना