पथरगामा:सोनारचकगांवमेंरविवारकोहूलदिवसपरवीरशहीदराजवीरसिंहऔरहरदेवसिंहकीशहादतकोनमनकियागया।बारीबारीसेतमामग्रामीणोंनेवीरशहीदोंकीप्रतिमाओंपरमाल्यार्पणकेबादपारंपरिकहथियारसेलैसहोकरराजवीरसिंहअमररहे,हरदेवसिंहअमररहे,चानकूमहतोअमररहेकेनारेकेसाथसोनारचकगांवसेलेकरपथरगामाकेकलालीमोड़तकजुलूसनिकाला।कार्यक्रमकेमुख्यअतिथिगोड्डाविधायकअमितमंडलथे।लोगोंनेविधायकसेशहीदकेनामपरएकस्मारकबनवानेकीमांगकीताकिउनकीयादकोअक्षुण्णरखाजासके।विधायकनेकहाकिराजवीरसिंहऔरहरदेवसिंहकोशहीदकादर्जादिलानेकेलिएविधानसभामेंप्रश्नउठायागयाथा,जिसकोलेकरजल्दहीउपायुक्तगोड्डासेमिलकरसारेकागजातकेसाथतथ्योंकोफिरसेसदनमेंरखाजाएगाताकिजल्दहीइन्हेंशहीदकादर्जामिलसके।साथहीसोनारचककेकिसानोंकीचिरपरिचितमांगसुंदरजलाशयकापानीसापिननदीमेंगिरानेकेलिएएवंसिमरियामेंचेकडैमबनानेकीलंबितमांगोंकोभीजल्दहीपूराकरनेकाआश्वासनदिया।विधायकनेअधूरेशहीदस्मारककोजल्दहीपूर्णकरनेकाआदेशदिया।

मालूमहोकिवीरशहीदराजवीरसिंहकाननिहालसोनारचकहीथा।ननिहालमेंहीरहकरउन्होंनेअंग्रेजोंसेलोहालियाथाजिसमेंदारोगाप्रतापनारायणकोमारगिरायागयाथा।तत्कालीनभागलपुरप्रमंडलमेंहरदेवसिंहऔरराजवीरसिंहनेअंग्रेजोंखिलाफआंदोलनछेड़करअंग्रेजोंकोखदेड़दियाथा।उसीदौरानउनकाप्रवासननिहालसोनारचकमेंहुआकरताथा।सिदोकान्हूकेआंदोलनकेपूर्वहीइनकेद्वारागोड्डामेंसशक्तसंगठनतैयारकरलियागयाथा।इसलड़ाईमेंचानकूमहतोभीशामिलथे।उन्हेंभीअंग्रेजोंनेगोड्डाकेकझियानदीकेकिनारेपेड़सेलटकाकरफांसीदेदीथी।हूलदिवसकेअवसरपरबच्चोंद्वारासांस्कृतिककार्यक्रमकाआयोजनकियागया।इसमेंबेहतरकार्यक्रमप्रस्तुतकरनेवालीरश्मिकुमारी,कोमलकुमारी,सपनाकुमारी,संजनाकुमारी,छोटीकुमारीऔरनिशाकुमारीकोमेडलदेकरपुरस्कृतकियागया।

मौकेपरविजयश्री,श्रीकृष्णवैरागी,अशोकसिंह,संजीवसिंह,प्रभातरंजन,अरविदसिंह,संजयकुमार,केडीसिंह,रुद्रनाथकुमार,वासुकुमारआदिसैकड़ोंग्रामीणमौजूदथे।