संवादसहयोगी,रानीखेत:अरसेसेउपेक्षाकीमारझेलरहेआंदोलितकालीगाढ़पट्टीवालोंनेराज्यमंत्रीरेखाआर्याकेआश्वासनोंकोखारिजकरदिया।दोटूककहाकिग्रामीणोंकोआश्वासनकीघुट्टीनहींबल्किज्वलंतसमस्याओंकानिदानचाहिए।वहींबुनियादीसुविधाओंसेजुड़ेमुद्दोंकेसमाधानसेकमपरसमझौतानकरनेकाएलानकरतेहुएकहाआंदोलनऔरतेजकियाजाएगा।बेमियादीधरनासमाप्तकरानेमेंनाकामराज्यमंत्रीकोबैरंगलौटनापड़ा।

कालीगाढ़पट्टीकेकुवालीमेंराष्ट्रीयकृतबैंक,चिकित्साकेंद्रआदिमुद्दोंपरविभिन्नग्रामपंचायतोंकापिछलेपखवाड़ाभरसेआंदोलनचलरहाहै।बेमियादीधरनेपरबैठेग्रामीणोंकोमनानेकेलिएराज्यमंत्रीरेखाआर्याकुवालीपहुंची।समस्याओंकेनिदानकाआश्वासनदेआंदोलनसमाप्तकरनेकीबातकही।इसपरग्रामीणोंनेमंत्रीकीएकनसुनी।साफकियाकिलंबेसमयसेग्रामीणविकासकीमांगउठाईजारही।मगरसुनवाईकेबजायक्षेत्रवासियोंकीलगातारउपेक्षाकीजातीरहीहै।

आंदोलनकारियोंनेयहभीस्पष्टकियाकिजबतकग्रामीणोंकोबेहतरस्वास्थ्यसुविधाकेलिएऐलोपैथिककेंद्र,राष्ट्रीयबैंककीशाखाकीस्थापनाकाकामशुरूनहींहोजाता,धरनाकतईसमाप्तनहींकरेंगे।नाराजगीजताईकिवर्षोसेग्रामीणोंकोआश्वासनोंकाझुनझुनाहीथमायाजारहाहै।उन्होंनेमंत्रीसेबाकायदालिखितदेनेकोभीकहा।ग्रामीणोंकोमनानेकीकोशिशेंनाकामरहनेतथातीखेतेवरदेखराज्यमंत्रीकोबैरंगलौटनापड़ा।

येडटेरहेधरनेपर

विकाससंघर्षसमितिअध्यक्षरघुवरसिंहपरिहार,रघुवरजोशी,गोपालबिष्ट,बलवंतबजेठा,हेमपांडे,राजेंद्रबिष्ट,बीडीसीसुंदरलालवर्मा,राजेंद्ररावत,प्रधानभिटारकोटविमलादेवी,नीताजोशी,चंपादेवी,गीतादेवी,सरलादेवी,कमलावर्मा,डुवरसिंह,व्यापारमंडलअध्यक्षजीवनसिंह,जशोदराम,सरपंचगिरधरसिंह,दीनदयालजोशी,दीवानबिष्टआदि।