बलदेव(मथुरा):ब्रजकेराजाठाकुरदाऊजीमहाराजकेजन्मोत्सवपरउनकीनगरीरविवारकोभक्तिसेसराबोरहोकरझूमउठी।दाऊजीमहाराजकेजन्माभिषेककेदर्शनोंकोउमड़ेसैलाबनेशामतकथमनेकानामनहींलिया।नंदकेआनंदभयौजयदाऊदयालकेजयघोषसेमंदिरपरिसरगुंजायमानरहा।श्रीकृष्णकेबडे़भाईशेषावतारबलदाऊमहाराजकीप्राकट्यकीद्धापरलीलाजीवंतहुईतोदधिलीलामेंउपहारलूटनेकोश्रद्धालुओंमेंहोड़लगीरही।

रविवारकोसुबहसेहीवैदिकमंत्रोच्चारणकेबीचघंटे,घड़ियालसेमंदिरपरिसरगुंजायमानहोउठा।बलदेवऔरमातारेवतीकाहीरे,जवाहरातसेदिव्यश्रगारकियागया।सुबहसाढ़ेचारबजेकेकरीबमंगलाआरतीकेसाथहीमंदिरआस्थासेमहकउठा।साढ़ेछहबजेकेलगभगअभिषेककेदर्शनश्रद्धालुओंनेकिए।दसबजेसेश्रद्धालुओंनेजन्मोत्सवकेदर्शनकिए।दोपहर12बजेदिव्यश्रंगारआरतीकेदर्शनकरश्रद्धालुनिहालहोगए।इसकेबाददधिलीलाशुरूहुई।दधिलीलापरदाऊजीमहाराजाकोपीलीपोशाकधारणकराईगईथी।गोस्वामीहल्दी,केसर,दहीमिश्रितप्रसादभक्तोंपरछिड़करहेथे।यहप्रसादजिसपरपड़जाता,वहअपनेकोधन्यसमझता।दधिकोत्सवमेंबधाईकेसाथनारियल,लडडू,वस्त्रलुटाएगए।शामकोशोभायात्रानिकालीगई।शोभायात्रामेंसिरपरकलशलेकरमहिलाएंचलरहींथीं।शुभारंभराजेंद्रदासमहाराज,सौरभ,दिनेशशर्मा,हरीशशर्मानेआरतीकरकिया।शोभायात्रागोशालागेटसेआरंभहोकरजवाहररोड,मोतीबाजार,शिवरतनबाजार,नीबरीरोड,पुरानाडाकखाना,जमुनारोडहोतेहुएनिकली।शोभायात्राकानगरवासियोंनेजगह-जगहआरतीउतारकरस्वागतकिया।दाऊजीमहाराज,राधाकृष्ण,शंकर-पार्वती,सौभरिरिषी,नंदबाबाआदिकीझांकियांआकर्षणकाकेंद्ररहीं।पंडासमाजकेलोगक्षीरसागरकीपरिक्रमाकरतेहुएमोतीबाजार,शिवरतनबाजारहुएहुएमल्लविद्यामेंलूटेनारियलोंकोदिखातेहुएघरोंकीओरचलदिए।बाहरसेआएश्रद्धालुओंनेमुंडनसंस्कारभीकराए।कस्बाकेराधाकृष्ण,बांकेविहारी,गोड़ियामठमंदिरमेंभीआयोजनोंकीधूमरही।मंदिररिसीवरआरकेपांडेनेसभीकाआभारव्यक्तकिया।

वृंदावनमेंदाऊजीमहाराजकाअभिषेक

वृंदावन:मथुरामार्गस्थितदाऊजीकीबगीचीपरदाऊजीमहाराजकेविग्रहकादूध,दही,घी,शहद,गंगाजलसेअभिषेकहुआ।शामकोचारबजेदधिकांधामेंउपहारलुटाएगए।फूलबंगलाकेदर्शनकोश्रद्धालुओंकातांतालगारहा।इसमौकेपरदयाशंकरशर्मा,सुरेशचंद्रशर्मा,बिहारीलालबौहरे,कृष्णमुरारीशर्मा,कपिलउपाध्यायआदिउपस्थितथे।अनाजमंडीस्थितबड़ेदाऊजीमंदिरमेंभीधार्मिकआयोजनहुए।छप्पनभोगअर्पितकरभजनसंध्याकाआयोजनकिया।इसमौकेपरदीपकगोस्वामी,विष्णुगोपालगोस्वामी,धीरजगोस्वामी,अनंतगोस्वामीआदिमौजूदथे।