जासं,मानसा:थानाभीखीपुलिसनेअमृतपालसिंहवासीसमाओंवगोरासिंहवासीदिड़बाको360बोतलअवैधशराब,गाड़ीकेसाथचलरहेरामसिंहवासीसमाओंकोबाइकसमेतकाबूकियागया।अमृतपालसिंहवगोरासिंहकीगिरफ्तारीहोनाबाकीहै।थानासदरमानसापुलिसनेजरनैलसिंहवासीनंगलकलांकोपांचसौलीटरलाहनसहितकाबूकिया।जगदेवसिंहवासीखिल्लनकोदोसौलीटरलाहन,बब्बीसिंहवासीतामकोटको150लीटरलाहनरखनेकेआरोपमेंनामजदकिया।

मानकसिंहवासीकोटधरमूको190लीटरलाहन,गुरदीपसिंहवासीधींगड़को9बोतलअवैधशराब,सुखदीपसिंहवासीचकेरियांको9बोतलअवैधशराब,बहादरसिंहवासीमलकपुरख्यिालाकोसातबोतलअवैधशराबसहितकाबूकिया।

थानासिटीटूमानसापुलिसनेबग्गासिंहवासीमानसाकोसौलीटरलाहनसहितपकड़ा।पुलिसनेशिवावपालोदेवीदोनोंवासीमानसाको48बोतलअवैधशराबरखनेकेआरोपमेंमामलादर्जकिया।थानासिटीबुढलाडापुलिसनेबिट्टूवासीबुढलाडाको11बोतलअवैधशराब,वजीरसिंहवासीकुलानाको9बोतलअवैधशराबसहितपकड़ा।थानाबोहापुलिसनेजसपालसिंहवासीदलेलवालाको50लीटरलाहनरखनेकेआरोपमेंनामजदकियाहै।

इसतरहजगतारसिहवासीसैदेवालाको9बोतल,थानाबरेटापुलिसनेमोनूवासीबुढलाडाकोबाइकव24बोतलअवैधशराबसहितकाबूकिया।वहीप्रेमसिंहवासीजुगलानकोएकचालूशराबकीभट्टी,30लीटरलाहनवएकबोतलअवैधशराबरखनेकेआरोपमेंनामजदकिया।जबकिबीरवलसिंहवासीकिशनगढ़सेढ़ासिंहवालाको50लीटरलाहनरखनेकेआरोपमेंनामजदकियागया।तरसेमसिंहवासीकिशनगढसेढ़ासिंहवालाको40लीटरलाहन,मंगीसिंहवासीकिशनगढ़सेढ़ासिंहवालाको9बोतलअवैधशराब,थानाबुढलाडापुलिसनेमनदीपसिंहवासीहसनपुरको30लीटरलाहनसहितकाबूकिया।

थानासरदूलगढ़पुलिसनेनिशानसिंहवासीझंडाकलांको250लीटरलाहनरखनेकेआरोपमेंनामजदकिया।थानाझूनीरपुलिसनेबिट्टूसिंहवासीझूनीरकोएकचालूशराबकीभट्ठी,50लीटरलाहनवएकबोतल,कुलदीपसिंहवासीलालियावालीवरूपसिंहवासीचचोहरकोछह-छहबोतलअवैधशराबसहितकाबूकिया।थानाजौडकियांपुलिसनेअमरीकसिंहवासीभंमेकलांको70लीटरलाहन,हाकमसिंहवासीभंमेकलांको40लीटरलाहनरखनेकेआरोपमेंनामजदकियागया।गुरदीपसिंहवासीभंमेकलांको20लीटरलाहनसहितगिरफ्तारकिया।

ਪੰਜਾਬੀਵਿਚਖ਼ਬਰਾਂਪੜ੍ਹਨਲਈਇੱਥੇਕਲਿੱਕਕਰੋ!