संवादसहयोगी,फतेहगढ़साहिब:मातागुजरीकालेजकेपोस्टग्रैजुएटफिजिक्सविभागकीबिगबैंगसोसायटीद्वाराअंतरविभागीयमाडलमेकिगऔरकार्टूनमेकिग'फिजटून'प्रतियोगिताकरवाईगई।इनमुकाबलोंमेंविद्यार्थियोंनेपेंटिग,स्केचिगऔरवर्किंगमाडलकेमाध्यमसेविज्ञानकेक्षेत्रमेंहुईप्रगतिकावर्णनकरतेहुएसुंदरमाडलबनाए।

कालेजगवर्निगबाडीकेअतिरिक्तसचिवजगदीपसिंहचीमानेछात्रोंकोबधाईदेतेहुएकहाकिइसतरहकीरचनात्मकगतिविधियांछात्रोंकेअकादमिकऔरव्यावहारिकज्ञानकोबढ़ातीहैं।कालेजकेप्राचार्यडा.कश्मीरसिंहनेविभागऔरछात्रोंकेप्रयासकीसराहनाकीऔरकहाकिऐसीप्रतियोगिताएंछात्रोंकीकल्पनाऔररचनात्मकताकोऔरनिखारतीहैं।फिजिक्सविभागकेहेडडा.तजिदरसिंहनेकहाकिकार्टूनमेकिगप्रतियोगितामेंछात्रोंनेदैनिकजीवनमेंभौतिकी,भौतिकीमेंतकनीकीप्रगति,कोविड19औरअंतरिक्षअन्वेषणजैसेविभिन्नविषयोंपरमाडलबनानेकेलिएहास्यऔरकार्टूनचरित्रोंकाउपयोगकिया।महाविद्यालयकेसचिवजगदीपसिंहचीमा,निदेशकप्राचार्यकश्मीरसिंहऔरवाइसप्रिसिपलडा.बिक्रमजीतसिंहसंधूनेनिर्णायककेरूपमेंकार्यकियाऔरविजेताओंकोपुरस्कारबांटे।फिजटूनप्रतियोगितामेंहरलीनकौरऔरमहिकप्रीतकौर,सोनालीअरोड़ाऔरऋतिककपिला,सिमरनजीतकौरनेक्रमश:पहला,दूसराऔरतीसरास्थानहासिलकिया।इसीप्रकारमाडलमेकिगप्रतियोगितामेंकिरणजीतकौरवहरमनप्रीतकौर,प्रणवगुप्तावगगनप्रीतसिंह,रोहितसिंहनेक्रमश:प्रथम,द्वितीयवतृतीयस्थानपाया।समारोहकेअंतमेंडा.तजिदरसिंहनेधन्यवादप्रस्तावपेशकिया।इसअवसरपरसमन्वयकडा.दीपिकाजैन,रमणीककौर,डा.नवजीतकौर,डा.गुरप्रीतकौरभुल्लर,डा.कमलदीपकौर,डा.अवतारसिंहवबिगबैंगसोसायटीकेसभीपदाधिकारीमौजूदरहे।