अयोध्या:जिलेके11मेंसातब्लॉकोंमेंप्रमुखपदकेलिएमतदानशनिवारकोसुबह11बजेशुरूहोकरदोपहरतीनबजेतकचलेगा।चारब्लॉकोंमेंमसौधासेअभिषेकसिंह,रुदौलीसेशिल्पीसिंह,मवईसेराजीवतिवारीवमिल्कीपुरकेप्रमुखपदकीनिर्दलप्रत्याशीविनीतासिंहकानिर्विरोधनिर्वाचनतयहोजानेसेमतदाननहींहोगा।जिनसातब्लॉकोंमेंमतदानहै,उनमेंसेछहब्लॉकमेंसीधावएकमेंत्रिकोणीयमुकाबलाहै।शुक्रवारकोसोहावलवअमानीगंजमेंएक-एकप्रत्याशीकेनामवापसलेनेसेप्रमुखपदकेमुकाबलेकीयहतस्वीरबनीहै।सोहावलमेंकाश्मीरप्रसादवअमानीगंजब्लॉकसेबुधनानेनामांकनवापसलियाहै।इनकीनामवापसीसेसोहावलवअमानीगंजमेंभीअबउम्मीदवारोंकेबीचसीधीलड़ाईहोगी।सिर्फबीकापुरब्लॉकमेंहीसपासमर्थितअशोककुमारयादव,भाजपासमर्थितदिनेशकुमारवर्मावनिर्दलमातादीननिषादकेबीचत्रिकोणीयमुकाबलाहै।सोहावलमेंभाजपासमर्थितअनिलकुमारवसंयुक्तमोर्चाकेविश्वनाथ,मयाबाजारमेंभाजपाकेउमेशप्रतापसिंहउर्फकप्तानवसपाकेधर्मवीरवर्मा,पूराबाजारमेंभाजपाकीऊषासिंहवभाजपाकीबागीज्योतिसिंह,तारुनमेंसपाकीराजकुमारीवर्मावभाजपाकीसुशीलावर्मा,हरिग्टनगंजमेंसपाकेअंकुरसेनयादववभाजपाकेसंतोषसिंहएवंअमानीगंजब्लॉकमेंभाजपासमर्थितश्रीदेवीवशोभारावतकेबीचमुकाबलाहै।मतदानसमाप्तिकेबादमतगणनाशुरूहोगी।मतदानवमतगणनासंबंधितब्लॉकमुख्यालयपरहोगी।विजयीप्रत्याशियोंकोप्रमाणपत्रनिर्वाचनअधिकारीअनुजकुमारझादेंगे।भाजपाने11ब्लॉकप्रमुखपदमेंसे10वसमाजवादीपार्टीनेसिर्फचारकेलिएउम्मीदवारउतारेहैं।मिल्कीपुरमेंभाजपावसपादोनोंहीप्रत्याशीनहींदेसकीं।सपानेसिर्फमयाबाजार,तारुन,बीकापुरवहरिग्टनगंजब्लॉकमेंप्रत्याशीउतारेहैं।उपजिलानिर्वाचनअधिकारी(पंचायत)डॉ.वैभवशर्माकेअनुसारब्लॉकप्रमुखपदकामतदानशांतिपूर्णवनिष्पक्षसंपन्नकरानेकीसभीतैयारियांपूरीकरलीगयीहैं।