जासं,रामपुराफूल:जिलेकेस्वर्णकारसंघकीबैठकरामपुराफूलकेमैरीलैंडरेस्टोरेंटमेंहुई।आनेवालेदोसालोंकेलिएप्रधान,महासचिववपदाधिकारियोंकीनियुक्तकीगई।रामपुराफूलकेमौजूदाप्रधानब्रिजपालसिंहकोसर्वसम्मतिकेसाथप्रधानबनायागया।जिलेमेंमंडियोंकेअनुसारस्वर्णकारसंघकीतरफसेप्रधानवमहासचिवपदकेनियुक्तिपत्रजारीकिएगए।इसअनुसाररामामंडीकेरामसिंहजौड़ाकोप्रधान,रमनकुमारजौड़ाकोमहासचिव,तलवंडीसाबोकेकृष्णसिंहकोप्रधानवसतीशकुमारकोमहासचिव,मौड़मंडीकेगुरदीपसिंहकोप्रधानतथामनजीतसिंहजौहरकोमहासचिव,भगताभाईकाकेमनजीतसिघधुन्नाकोप्रधानतथालखविदरसिंहकोमहासचिवनियुक्तकियागया।

कोटफत्तामंडीकेसुखबीरसिंहकोप्रधानतथासुखपालसिंहकोमहासचिव,भुच्चोमंडीकेजोगिदरसिंहजौड़ाकोप्रधानतथागुरमीतसिंहखुरमीकोमहासचिव,बालियांवालीमंडीकेगुरदीपसिंहजौड़ाकोप्रधानतथाजसवीरसिंहजौड़ाकोमहासचिव,नथानाकेमलकीतसिंहढल्लाकोप्रधानवराजिदरसिंहराजूकोमहासचिवनियुक्तकिएगए।

जिलाप्रधानवमहासचिवकेचुनावकेलिएपंजाबस्वर्णकारसंघकीतरफसेनियुक्तकिएगएआब्जर्वरस्टेटसेक्रेटरीरजिदरसिंहखुरमी,स्टेटपैटर्नरघुवीरसिंहवस्टेटएग्जीक्यूटिवमेंबररणजीतसिंहजौड़ाकीतरफसेजिलेकेमुख्यपदाधिकारियोंकीसहमतिसेमौजूदाजिलाप्रधानमनमोहनसिंहकुक्कूवजिलामहासचिवकुलतारसिंहसदियौड़ाकोदोसालकेलिएजिलाप्रधानतथामहासचिवबनायागया।

पंजाबस्वर्णकारसंघकेस्टेटप्रेसीडेंटकरतारसिंहजौड़ानेजिलापदाधिकारीयोंकोनियुक्तिपत्रदिए।ब्रिजपालसिंहकोपंजाबस्वर्णकारसंघकेप्रदेशसचिवतथारणजीतसिंहजौड़ाकोस्टेटप्रेससचिवनियुक्तिकिएगए।

तलवंडीसाबोकेपूर्वप्रधानइकबालसिंहगोराकोसरपरस्तवपूर्वमहासचिवरामसिंहकोजिलावाइसप्रेसीडेंटनियुक्तकियागया।पूर्वप्रधानमोहनसिंहखुरमीकोजिलासरपरस्त,रामपुराफूलकेलखविदरसिंहलक्खीकोजिलावाइसप्रेसीडेंट,सुखदर्शनसिंहकोसचिववरणजीतसिंहमंगीकोज्वाइंटसेक्रेटरीनियुक्तकियागया।रामपुराकेप्रधानब्रिजपालसिंह,प्रदेशउपप्रधानअजीतपालटैनी,प्रदेशउपप्रधानमनजीतसिंह,जगिदरसिंहमित्तूऔरमुख्यपदाधिकारियोंनेरामपुरास्वर्णकारसंघकीतरफसेराष्ट्रीयअध्यक्षकरतारसिंहजौड़ाकोसम्मानितकिया।

ਪੰਜਾਬੀਵਿਚਖ਼ਬਰਾਂਪੜ੍ਹਨਲਈਇੱਥੇਕਲਿੱਕਕਰੋ!